اتوبار در سرآسیاب مهرآباد, باربری در سرآسیاب مهرآباد<