اتوبار در مینای, باربری در مینای

اتوبار مینای, ,باربری در منطقه مینای,